விஸ்ரள்ளுங்கொ

விஸ்ரள்ளுங்கொ3 – ரமண மகரிஷி ஜோள்  ரீ:  தீ3க்ஷ க2ள்ளே  பூ3சி பூர்ணகி3ரி ஸ்ரீ சுப்3ரமணிய சுவாமி கெ3   கீ3த்

PoorNagiri Sri Subramania Swami

கோனே துமி விஸ்ரள்ளேதுன்னுக் 
நாம் தொங்கோர்  தேவுகு
மேனத்கோ விஸ்ரள்ளுங்கன்
மெந்காநூ….
                                                             ( கோனே துமி …)
 
ஹுத்ரடு3ம்    பண்ட3முன் 
தெ2வி ஹெடே3 சோகோ3 
மொன்னுமு சோம்நாத்
ப4வனுக் தெ2விலிகி3ன்
புன்னுமு பாதக
பாபுன் ஹெடு3வோ
                                                         ( கோனே துமி …)
 
வேதா3ந்த அர்துன்
காய் மேனி மேனேத்
சிள்ள பா4தும் ஹுன்ன பா4த்  
கல்வையே   சொகோ3
சிவசக்தி ரூபு அபு3ரூபு
                                                                 ( கோனே துமி … )
பாஞ்ச்சே தோணும்
ஸங்கே3 பாஞ்ச்சே ஆக3மான் 
ஸாந்த ஹுஜாளும் உஜேஸ் 
சக்தி நிக3மான்
அண்ட3 சலாசால காரணான்
                                                                 (கோனே துமி …)
கி3யான விஸ்தார் கேரேத்
கி3ரகி3 அவோயி 
ரா:ன பெ3ஸ்தார்  தென 
ஸரீரும்   எ லோகும் 
மௌன தபஸ் அத்3த3ம்மு 
ஆத்மா ரூபு தெ3க்காய் 
                                        ( கோனே துமி …. )  
எழுதாக்  கிளவி எனப்படும் வேதங்களும் வெளிப் படையாக கூறாத  விஷயத்தை, மற்றும் பிற வெளிநாட்டு மதங்களின் வழி தவறியமை ஆகியவற்றை,  இவரின் முக்கிய உபதேசன் வெளிப்படுத்துகிறது.   படித்து இன்புறுக,  இவரின் சிறப்பை உணர்க.
ஸ்வாமி கெ3 முக்ய உபதேஸ்
” அத்த… அருவம் மேனி மேனராத்தே யோஜன கெருவோ… 
எ அருவம் மெனி ஒண்டே ஸே கி3யா?
 
அருவம் ரூபுமூஸ் நமாஸ் கேர்னோ மெனி துர்கா3ன் மெனராஸ். க்ரிஸ்தான் அருவ ரூபுமூஸ் தே3வுக் பாய் பொட்3னோ மெனி மெனராஸ் !
எ செர்க்கோ நா:
அருவம் மேனதே ஸரீர் கெ3 விஸ்தீரணம் பி3ஸ்தர், ஸரீருக் கு3ரிஞ்சி மெனரே வத்த.   நிஜ்ஜம்மு அருவம் மெனி ஒண்டே நீ: !
மெகி3 அருவம் மெனெத் காய் ?
அருவம் மெனெத் தொ3ளாம் தெ3க்கானாத்தெ   ரூப்  ! ஜத கை நா:
அம்கக் தெ3க்கானாத்தெ பரமாணுக் மெள்ள பெ4ளி  ரவா ரூப் ஸேத்தேஸ்.
கர்ம ஸரீர் அம்ரே ஆங்கு3
காரண ஸரீர் அம்ரே ஆத்மா
ஆத்மாக் ஜ2கில்றே அக்3கி3யான் ஜேத், மஹா-காரண  மெனத்தே கி3ன்,  பா3ப் மெனரே சிவ கெ3 த3ர்சன அப்3போ3ய். ”
———————-
தொ3ங்கோ3ர் ஹொல்லே பி3சேத், கா3ம் பூர ஸவாய்.
சேத், ஜுகு3 வித  கர்முன் சல்லே ரா:த்தே ஸவாய்.  
திசா கர்முன், அமி பி3ஸிரே தொ3ங்கோ3ர் சொம்மர் ம:ட்டோ மெனி லகை3.
கர்ம ப4ந்தி3நீக் காரண ஹோரே, மொன்னுக் ஹிப்3பி3ர:வடே3த், எ கா3ம், லோக் மயங்க3    க3ம்டை3ஜிரா:ய் !
 
எய்யே கா3மும், தொ3ங்கோ3ர், ஹோல்லே பி3சிலி,… மொன்னுக் ஹிப்3ப3டே3த், லோக் கிஸோ  க3ம்டா3ர்த்தே ? விசாரண கெர்னோ தென்தேனு தெங்கதென்கா மொன்னும்.  
..

Sourashtra Poet – Venkataramana Bhagavath

Sourashtra Poet – Venkataramana Bhagavath

सौराष्ट्र कवी वेंकतारामाना भगवता

 

அவதார தலம் : ராமச்சன்றபுரம், அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்
குலம்                       : சௌராஷ்டிர விப்ர குலம்
கோத்ரம்                : ததீச  ரிஷி
வீட்டுப் பெயர் : ஜாத்ருவான் ( ஜகுவான் )
தந்தை                      : குப்பையா பாகவதர், அரியலூர்
தாயர்                         : நாகலட்சுமி அம்மாள்
அவதார தினம் : தமிழ் சர்வரி வருடம் மாசி மதம் ௧௦ தேதி (மாகபகுல ) தசமி திதி,
                                        மூல நக்ஷத்திரம், சூரிய உதயாதி நாளிகை 12 .15 இக்கு அவதாரம்
பாண்டித்தியம்  : கவிகள், கீர்த்தனைகள் இயற்றும் ஆற்றல், தெலுங்கு, கன்னடம்,
                                        பைசாகி, ஹிந்தி, பாலி, உத்கலம் (ஒரிய) தமிழ் மற்றும் பல
                                        பாஷைகள்,
பட்டப் பெயர்  : வாலாஜாபேட்டை  ஸ்ரீ வேங்கடரமண பாவதர்
ஆச்சர்யர்            : ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகள்
சமர்ப்பணம்      : இவர் இயற்றிய அநேக கீர்த்தனைகள் யாதும் ஸ்ரீ தியாகராஜ என்று
                                    முத்திரை இட்டு இயற்றி, குருவிற்கு பாத காணிக்கையாக
                                   சமர்பிப்பார்
காட்சி தந்த தெய்வங்கள் : ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி
வாழ் நாள்         : 93 வருடங்கள் 
மோக்ஷம்           : கலியுகத்தி 4975 கொல்லம் 1050   வருடம் ஆங்கிலம் 15 -12 -1874 ,
                                   சுக்ல பக்ஷம், தமிழ் பாவ வுஷம், மார்கழி மாதம், சப்தமி திதி, சதய
                                   நக்ஷத்ரம், செய்வாய் அன்று மோக்ஷம்,  வைஷ்ண சம்பிரதாயப்படி 
                                 வாலாஜாபேட்டையில் தகனம் நடந்தது.
 

 

Saint Thiyagaraja bhagavatha & Venkata ramana bhagavatha